Sunday, May 2, 2010

我真的要感謝 你讓我找回了我自己

當我以為自己不是什麼 你給我肯定
你的一句勇敢一點 我卻開始 流眼淚
Female總是這麼容易相信 很遙遠的誓言


You love me Even I’m not somebody You still love me
You love me You say I’m your everything
You love me 你說唱了就唱了 是我自己決定
You love me 你要我堅持到底Thanks for loving me